Archief

Archief beheerder

Wat heeft Ashura met het hart van Sayyeda Fatima Al Zahra (as) gedaan?!

17 september 2017 Plaats een reactie

🎤 Lezing van Groot-Ayatollah al-Wahid al-Khorasani (HA) voor de Ashura dagen dat op 13-09-2017 was gegeven

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met onze heer Muhammad en zijn pure Familie vooral Imam Al Mahdi, en Allah’s verdoeming zij over hun vijanden tot de dag des oordeels.

De verklaring van alles zit in de edele Koran inbegrepen en de Koran duidt aan dat het uitkiezen van de “Beste” een plicht is voor iedereen want anders zul je of een goede en of een slechte uitkomst krijgen en in beide gevallen heeft dit spijt en betreuring als gevolg.

Wat betreft de slechte; De spijtbetuiging zit in de uitvoering daarvan en wanneer daarvoor aktie is ondernomen.
En betreffende de goede; De spijtbetuiging zit in het nalaten van de beste.
En het resultaat: “Wie spreekt beter dan hij, die tot God noodigt” (Koran 41:33)

De dagen van kennisgeving komen eraan dus maak goed gebruik van jullie leven en tijd en besteed die in het uitnodigen tot Allah Ta’ala. En de deur naar Allah Ta’ala is Wali Al Asr de Imam van onze tijd (ajfs).

Maar hoe horen wij die kennisgevingsdagen te besteden? Dat is hetgeen wat zich verduidelijkt uit deze twee uitspraken die Allah Ta’ala aan Moesa Ibn Imran heeft gedaan:

“Als je voor de terugkeer kan zorgen van een vluchtende dienaar of een verdwaalde uit mijn pad, dat is beter voor jou dan 100 jaar aanbidding waarvan je de dagen vast en zijn nachten in aanbidding door brengt”

Zoiets is dus beter dan het vasten en aanbidding van Kalimullah Moesa!
Elk daarvan is beter dan het 100 jaar dagelijkse vasten en nachtelijke aanbiddingen van Kalimullah!

De eerste is om een dienaar [van Allah] terug te laten keren naar zijn heer.
Dus vroeg Moesa (as) naar het uitleg van die zin en kwam er als antwoord: De opstandige zondaar. Met andere woorden dat er een zondaar berouw toont en terug keert.

De tweede is om een dwalende te leiden..
Wie is een dwalende?
Allah Ta’ala zegt aan Moesa: Iemand die ontwetend is over de Imam van zijn tijdperk, om hem te laten kennen.
Oftewel iemand die niet de deur van Wali Al Asr heeft bereikt..
Dus leiding geven naar deze deur is het leiden van een dwalende..
En dit is een missie voor jullie allemaal tijdens de dagen van Ashura.

Maar hoe was de dag van de heer der martelaren? Dat is niet in woorden uit te drukken..
En het bewijs hiervoor zit in de gezegde van de 8ste Imam (as):
“Waarlijk heeft de dag van Husayn onze wimpers beschadigd en onze tranen laten vloeien!”

Wij kunnen Ashura niet beseffen!
Dit zijn de woorden van de 8ste Imam dat de dag van Husayn onze ogen heeft beschadigd.. beschadigd..
Maar wie was Husayn (as)?
Niemand kent hem!

Op de eerste dag dat hij ter wereld werd gebracht keerde hij de veren en vleugels van de engel Fotros terug zodat die weer naar het hoogste punt van de hemel terug kon vliegen !

Maar die laatste dag kan niet voorgesteld worden noch is dat uit te drukken..
Er is geen dag als jou dag O Aba Abdillah..

Waar ging hij heen op zijn laatste dag?
Hij liet alles achter en ging naar het hoogste punt..

Er is dit verbijsterende overlevering dat de inwoners van Madinah het geluid van gehuil hoorden komen uit het huis van Umm Salamah, dus kwamen zij bijeen om te achter halen wat er gaande is binnen het huis van Rasool Allah (s), dus vroegen zij daarover en zei antwoordde dat zojuist zag ik de zegel der profeten in een visioen met blote hoofd en voeten bedekt onder stof.
Ik zei: O boodschapper van Allah wat is deze situatie?
Hij zei: Ik ben zojuist terug gekomen van zijn plek van moord..
ik graafde een graf voor Husayn..
Deze zand is het zand van Husayn’s graf..

Wij zullen hem (as) niet kennen!

Rasool Allah (s) in de nacht van Mi’raaj.. Dat belangerijke nacht wanneer Allah Ta’ala zich zelf loofde “Geloofd zij hij, die zijn dienaar des nachts..” (Koran: 17:1)

Hij (s) zei: Ik ging naar het hoogste punt totdat ik de 7de hemel bereikte en ging verder, en bereikte toen Al Lawh en ging verder, en bereikte Al Koersi en dat is die troon dat “Zijn troon is over hemel en aarde uitgespreid” (Koran 2:255)
En ging verder dan Al Koersi, en beteikte Al Arsh en ging verder, en bereikte Al Hujub; De hijaab van grootheid, glorie, kennis, trots en macht, en ging nog verder en bereikte toen “Tot hij op twee ellebogen afstands van hem, of nog nader was.” (Koran 53:9)

Daar zag ik geschreven staan:
Waarlijk is Husayn de lantaarn der leiding en het schip der redding!

De Fiqh Al Hadith hiervan is gedetailleerd en er is niet genoeg tijd hiervoor. Maar het belangerijkste zijn deze twee zinnen:
– Waarlijk is Husayn de lantaarn der leiding; En dit betreft de wetenschappelijke aspect.
– En het schip der redding; En dit betreft het praktische aspect.

Lantaarn der leiding; Dus de ultieme wens van alle Profeten en Boodschappers is zijn afgesneden hoofd!
Schip der redding; Zijn heilige wezen.. Dit is het praktische aspect..

Maar wanneer komt dat schip der redding tevoorschijn? Wanneer de grote opstanding plaats vindt..

“Waarlijk, de schok van het laatste uur zal een vreeselijke zaak wezen.
Op den dag, waarop gij het zult zien, zal iedere vrouw die zog geeft, het kind vergeten dat zoogt, en iedere zwangere vrouw zal haren last wegwerpen, en gij zult de mannen schijnbaar dronken zien, maar zij zullen niet wezenlijk beschonken wezen; doch de straf van God zal streng zijn.” (Koran 22:1-2)

En op die dag: “Hen zullen wij zeker tot verantwoording oproepen, aan welk een profeet werd gezonden; en wij zullen ook hen ter verantwoording oproepen, die hun werden toegezonden.” (Koran 7:6)

Wat voor een dag is dit dat Moesa Ibn Imran en Isa Ibn Maryam ter verantwoording opgeroept zullen worden?

En het laatste woord hierover is één ding: Ieder van de profeten zegt: O mijn ziel en ikzelf..
De profeten en de naties staan allemaal hulpeloos..

Plotseling verschijnt de koets.. waarvan het uiterlijke ervan Allah’s vergeving is.. En het innerlijke daarvan Allah’s genade is..

En uit die koets verschijnt een dame en zij staat aan de rechterkant van de troon.

Alle profeten en naties zijn bezorgd: Wat is er aan de hand?

Plotseling haalt ze een oud shirt met bloed omhoog en zet dat op haar hoofd..

Gabriel zegt: O dienares van Allah.. Oftewel Fatima.. Allah Ta’ala begroet jou en zegt vraag maar wat je wilt.. Maar haal die shirt van je hoofd naar beneden..
Hier zegt zij (as): O heer mijn Sji’ieten..

– Waarlijk is Husayn de lantaarn der leiding en het schip der redding!

Ashura komt er aan..
En wat waren de woorden van de 8ste Imam, De geleerde van Aal Muhammad?
Hij zei: “Waarlijk heeft de dag van Husayn onze wimpers beschadigd en onze tranen laten vloeien en onze geliefden vernederd!”

En wat gebeurde er uiteindelijk?
Dat kan niet gezegd worden..
De waarheid van deze tragedie zal blijven bestaan totdat we de Dag der Opstanding bereiken.

Jullie zijn allemaal kenners in Jurisprudentie.. Denk aan deze zinnen over het bloed.. Het bloed waarover is gezegd: Ik getuig..
Wat is hetgeen waarover wordt getuigd?!

– Ik getuig dat jou bloed voor euuwig leeft welk de parasols van de troon heeft laten schudden
– En huilden voor hem de zeven Hemelen en de zeven Aarden, en wat er binnen in en daar tussen inzit en datgene wat wel en niet te zien is!

Denk na allemaal..
De tragedie dat neerkwam op de inwoners van de Hemelen en Aarden had zo’n effect op hen!

Wat heeft dit dan gedaan met het hart van Fatima Al Zahra (as)?!

De betrouwbare overlevering zegt hierover dat zij de gebeurtenis van Ashura elke dag meerdere malen ziet.. en vervolgens valt ze flauw.. Dit is wat Al Siddieqah Al Kubra mee maakt.

Dus wat is jullie missie op de dag van Ashura? Dat is om de grootheid van deze tragedie aan de wereld te tonen.

En wat er in de bijeenkomsten plaatsvindt qua Latm en het slaan met Zanjeer zijn allemaal weinig..

Deze tragedie bereikte zo’n mate dat de heer der werelden heeft gezegd: Geen dag is als jou dag O Aba Abdillah.

 

En Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

 

📗 Auteur: Shu’ayb Al-Amili
📗 Vertaling: Sayyed Mostafa Al-Alawi

Advertenties
Categorieën:Ahlalbait (A), Karbala

Imam ALI (as) beschikt de kennis over alles!

14 augustus 2017 Plaats een reactie

* 🎤Geloofsleer lezing van Groot-Ayatollah Sheikh Hussein al-Wahid al-Khorasani {HA} dat voor het eerst wordt gepubliceert

📘Auteur: Shu’ayb al-Amili
📗Vertaling: Sayyed Mostafa Al-Alawi

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

De les ging over de Hadith die eensgezind aanvaard is door iedereen: Ali is van mij en ik ben van Ali.
Betreffende dat hij (s) van hem (as) is, dat is een diepe oceaan, we analyseren dit voor zover dat mogelijk is, zodat de Fiqh al-Hadith zich verduidelijkt.

Het is van belang om allereerst te kijken naar de rang en extentie van de ‘inniyah [de eenheid van Amir Al-Muminien (as) met Rasool Allah (s)] en zijn heilige ziel (vrede zij met hem). En om dit te bespreken vergt dit de waarneming van de opinies van grootheden onder de metgezellen van de Profeet (s), en dat is de eerste fase.

En de volgende fase is: De opinie van de Profeet (s) zelf met betrekking tot Amir Al-Muminien (as).

⚡️Ibn Mas’oed:
Abdullah ibn Mas’oed is met consensus door alle ‘Âmmah (“Soennieten”) erkend kwa zijn kennis en daden en zijn kundigheid in de Koran en de Sunnah. En de discussie over hem is extensief, en wij nemen hier genoegen met wat erover hem is gezegd door Imam Ahl al Naqd, al-Dhahabi zegt over hem: Voorwaarlijk was hij één van de heren der Sahaba. (Tadhkiratul Huffadh, vol. 1, pg. 16)

En de metgellezen van de Profeet (s) zijn volgens de ‘Âmmah allemaal rechtvaardig vanwege de Bay’ah van Ridhwan [Belofte van trouw onder de boom], dus een ieder die metgezel is heeft geen verdere goedkeuring nodig volgens de ‘Âmmah, want hun geloofsleer stelt ﴾God was met de gelovigen ingenomen..﴿ dus zij hebben een speciale goedkeuring van Allah ﴾toen zij jou onder de boom trouw zwoeren﴿ en dit is hun positie over alle metgezellen, en hun beschrijving van Ibn Mas’oed is: Één van de heren der Sahaba.

Een behoeder van kennis: omdat zijn kennis enorm was. En één Imam der leiding (hier eindigt het woord van al-Dhahabi): En dit is zijn derde rang volgens hen. Dus zijn rang is dat hij tot één van de heren der sahaba, deur der kennis en Imam der leiding behoort, dit is volgens hun verscheidene wetscholen en Imams.

Ten tweede: eveneens is er over hem overgeleverd: En Omar keek naar Ibn Mas’oed en zei: … Zit vol met kennis.. : evenzo is dit dus over hem gezegd..

Ten derde: Één van de eerste voorgaanders en van de grote Badriyien en van de edele wetgeleerden en koran reciteurs (Tadhkiratul Huffadh, vol. 1, pg. 13).
En de eerste zin is een verwijzing naar de vers ﴾Maar de eerstgekomenen zijn het eerst gekomen; zij zijn het die in de nabijheid [van God] zijn gebracht﴿ En de veldslagen van de Profeet (s) waren gevariëerd, en de rang van de Badriyien bereikte volgens de Koran zo’n graad dat er engelen kwamen om hen te beschermen.

Dit zijn uitdrukkingen van Imams in de Rijaal wetenschap van de ‘Âmmah met betrekking tot Ibn Mas’oed, en belangerijk is dit overlevering die is overgelevert door al-Dhahabi, dat de zegel der Profeten (s) heeft gezegd: Wie er van houdt om de Koran profijtelijk te reciteren, moet dan volgens de recitatie van Ibn Umm ‘Abd reciteren. (Tadhkiratul Huffadh, vol. 1, pg. 14) En dit Hadith is dus over hem.

Ibn Mas’oed zelf zegt over de Koran: Als jullie de kennis willen zoek het dan op in de Koran want daar in zit de eerste en de laatste kennis. (Ibid pg. 16)
Dus in de Koran zit de kennis van 124000 Profeten inclusief die van de zegel der Profeten (s), dit alles zit in de edele Koran inbegrepen.

En na al deze dingen en hetgeen wat de onvermogen van een ieder bewijst, en de vier wetscholen vernietigt, en de Sji’ieten verheft in de wereld, is de getuigennis van deze man, omdat Ibn Mas’oed met al zijn rangen en graden uit de woorden van de grootheden tot aan die van de Imam der Profeten en Boodschappers, zegt hij:

Waarlijk is de Koran – Dat Koran die de eerste en de laatste kennis bevat – De Koran werd neergezonden in zeven letters; Wat houdt dat in? Dit betekent dat elke letter van de Koran zeven letters of lagen bevat.. De zeven lagen van de Koran.

Dus voor elke letter zijn er zeven lagen.. Dit betekent dat voor de letter “Alif” er zeven letters in de Koran zit, en voor “Lâm” zeven letters, en voor “Miem” zeven letters, en voor elke letter van de zeventallige letters is er een uiterlijke en een innerlijke, zichtbare en een verborgene, wat betreft het zichtbare dat is over de neergezonden Koran, en het verborgene betreft de uitleg van de Koran.

Hier is wat ik zei, datgene wat de ongeldigheid van de vier wetscholen bewijst en het ontkracht is dit gezegde:
Er is geen letter of het bevat een innerlijke en een uiterlijke [betekennis], maar [IMAM] ALI bezit zowel de kennis van de zichtbare als die van de verborgene [betekennis van de Koran]. (Faydh al-Qadier, vol. 3, pg. 60)

Wiens woorden zijn dit? Woorden van degene waarvan de vier wetscholen van de Profeet (s) zijn gezegde over hem overleverd hebben dat als iemand de Koran wilt reciteren zoals het is neergezonden, dan moet die het van Ibn Mas’oed overnemen. Hij zelf zegt dat de Koran in zeven letters was neergezonden, en dat elke letter een zichtbaarheid en verborgenheid bevat, en dat de kennis van de zichtbare en verborgene van elke letter van de Koran zich in de hart van Ali Ibn Abi Talib (a) bevindt.

Dus wat zegt al-Dhahabi? En al-Fakhr al-Razi? En al-Bukhari? En Abu Hanifa? En Ahmad Ibn Hanbal?! Wat is hun wederantwoord?!

Dit is ALI volgens de getuigenisverklaring van Ibn Mas’oed.

Maar Omar.. hij is onwetend met betrekking tot de regels van het gebed volgens de getuigenis van al-Bukhari en Muslim!!
Dus waar bevindt zich de correcte wetschool?!

Dit is één aspect van de ‘inniyah [de eenheid van Amir Al-Muminien (as) met Rasool Allah (s)].

Begrijp de Koran: ﴾En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles﴿ Op dit punt raakt het intellect verdwaald..

Wij hebben de Koran neergezonden naar jou, Mozes beschikt niet over de capaciteit voor deze neerzending, noch Jezus evenmin Abraham.. ﴾En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles﴿ We hebben niks weg gelaten.. ﴾van alles﴿.

De almachtige God is IETS maar niet evenals andere dingen.
Alle objecten in alle werelden, is allemaal in de Koran te vinden, en dit alles zit in de geest van Ali Ibn Abi Talib (as)!

Dit zijn niet mijn woorden of die van jullie! Dit zijn niet de woorden van al-Kulayni en al-Sadouq en al-Majlisi! Dit zijn de woorden van Abdullah Ibn Mas’oed die bij iedereen de Imam der allen is!

Dit is de verhevenheid van dit wetschool! Dus ligt de waarheid bij degene die in zijn (as) Leiderschap gelooft?! Of bij degene die in de Kalifaat van de Eerste [Abu Bakr] en de Tweede [Omar] gelooft?!
Ibn Mas’oed die over zulke rangen beschikt is hier de rechter.

Het intellect blijft verbluft ongeacht van de hoeveelheid van de herhaling van de zin:
Er is geen letter of het heeft een uiterlijke en een innerlijke, en Ali Ibn Abi Talib bezit over de kennis van het uiterlijke en het innerlijke!

En alle lof is aan Allah de heer der werelden.

Heeft Imam Ali(A) zijn zonen naar Abubakr, Umar en Uthman benoemd?

Een Omari: De shia beweren dat Abubakr en Umar de huis van Al-Sayyeda Fatima(RA) hebben aangevallen, terwijl het bekend is dat Sayyeduna Ali(RA) een aantal van zijn kinderen naar de Khaliefa’s heeft benoemd. Dit bewijst dat al die beschuldigingen vals zijn! Is het mogelijk dat iemand zijn kinderen benoemt naar degenen die zijn vrouw hebben vermoord?

 

Antwoord:

 

Algemene antwoord

 

Benoeming naar Abubakr:

 

Ten eerste: Als Imam Ali(A) zijn kind naar Abubakr wilde benoemen zou de Imam(A) zijn kind naar de echte naam van Abubakr noemen! Omdat Abubakr geen naam is maar een ‘’Kunya’’ oftewel een soort bijnaam! Over de echte naam van Abubakr zijn er verschillende meningen: 1. Abdul Ka’ba 2. Atieq 3. Abdullah etc.

 

Dus de Imam(A) zou dan een van die namen gekozen hebben als hij werkelijk zo veel van Abubakr hield!

 

Ten tweede: Abubakr was de ‘’Kunya’’ van een van de zonen van de Imam(A), en een ‘’Kunya’’wordt niet exclusief door de vader van een kind gekozen, maar kan ook door de persoon zelf wegens omstandigheden waarmee hij te maken krijgt gekozen worden.

 

Ten derde: Volgens een overlevering benoemde Amir Al-Mu’minien(A) hem ‘’Abdullah’’. En hij was 25 jaar oud toen hij in Karbala als een martelaar stierf.

 

Abul Faraj Al-Isfahani zegt:

 

Abdullah Ibn Ali was 25 jaar oud toen hij in karbala stierf.

 

Maqatil at-Talibiyien V. 1, P. 22

 

Dus de geboortedag van Abullah was in het begin van de Khilafah van Imam Ali(A), dat is de periode waarin de Imam(A) zijn hardste kritiek tegen Abubakr, Umar en Uthman heeft geuit.

 

 

Benoeming naar Umar:

 

Ten eerste: Een van de gewoontes van Umar was dat hij de namen van mensen veranderde! En volgens sommige historici was Umar degene die hem zo benoemde, en met die naam dus ook onder velen bekend werd.

 

Al-Baladhari zegt:

Umar noemde de zoon van Ali naar zijn eigen naam.

Ansab Al-Ashraf, van Ahmad Ibn Yahya Ibn Jaber (Overleed in 279 Hijri), V. 1, P. 297.

 

Al-Dhahabi zegt:

Hij werd in de tijd van Umar geboren en Umar benoemde hem naar zich zelf.

Al-Dhahabi, Shams al-Dien Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman (Overleed in 748 Hijri), Siyar A’lam an-Nubala’, V. 4, P. 134, Onderzoeker: Shuayb Al-Arnawoet Muhammad Na’im Al-Arqsoosi, Uitgever: Al-Risalah Instituut, Beiroet, 1413 Hijri, 9e druk.

 

Umar heeft ook de namen van vele andere mensen veranderd zoals dat vastgeled is in de geschiedenis. Wij zullen alleen maar 3 voorbeelden geven.

 

1.  Ibrahim Ibn Al-Harith

Zijn vader noemde hem Ibrahim, maar Umar veranderde het naar Abdul Rahman.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 5, P. 29, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

 

2. Al-Ajda’ Ibn Malik

Umar Ibn Khattab veranderde de naam van Ajda’ Ibn Malik en noemde hem Abdul Rahman.

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 1, P. 186, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

 

3. Tha’labah Ibn Sa’d

De naam van Al-Mu’alla is Tha’labah, en dat is hoe Umar hem heeft benoemd.

Al-Sahary Al-Awtaby, Abul Mundhir Salmah Ibn Muslim Ibn Ibrahim (Overleed in 511 Hijri), Al-Ansab, V. 1, P. 250.

 

Verder heeft Ibn Hajar in zijn boek Al-Isabah de namen van 21 Sahaba opgenoemd die Umar heetten:

1. Umar Ibn Al-Hakam Al-Silmi 2. Umar Ibn Al-Hakam Al-Bihzi 3. Umar Ibn Sa’d Abu Kabsha Al-Anmary4. Umar Ibn Sa’id Ibn Malik 5. Umar Ibn Sufyan Ibn Abdul Asad 6. Umar Ibn Abu Salma Ibn Abdul Asad7. Umar Ibn Akramah Ibn Abu Jahl 8. Umar Ibn Amr Al-Laythi 9. Umar Ibn Umayri Ibn Uday 10. Umar Ibn Umayr Ghayr Mansoeb 11. Umar Ibn Awf an-Nakha’i 12. Umar Ibn Laheq 13. Umar Ibn Malik 14. Umar Ibn Mu’awiyah Al-Ghadhiri 15. Umar Ibn Wahab Al-Thaqafi 16. Umar Ibn Yazid Al-Ka’bi 17. Umar Al-Aslami 18. Umar Al-Jam’i 19. Umar Al-Khath’ami 20. Umar Al-Yamani 21. Umar Ibn Khattab

 

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 4, P. 587-597, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

 

Waren de namen van al deze mensen Umar omdat zij zoveel van Umar Ibn Khattab hielden?!

 

 

Benoeming naar Uthman:

 

Ten eerste: Hij werd niet Uthman genoemd omdat de Imam(A) zoveel van Uthman Ibn Affan zou houden, maar de Imam(A) noemde hem Uthman ter herinnering van zijn goede vriend die ook Uthman heette.

De Imam(A) zei: Ik noem mijn zoon Uthman omwille van mijn broeder Uthman Ibn Madh’oen.

Maqatel at-Talibiyien van Abul Faraj Al-Isfahani (Overleed in 356 Hijri), V. 1, P. 23.

 

Ten tweede: Ibn Hajar Al-Asqalani heeft de namen van 26 metgezellen en sahaba opgenoemd die Uthman heetten. Kunnen wij beweren dat al die namen omwille van Uthman Ibn Affan uitgekozen zijn?!

1. Uthman Ibn Abu Jahm Al-Aslami 2. Uthman Ibn Hakim Ibn Abul-Awqas 3. Uthman Ibn Hamid Ibn Zuhayr Ibn Al-Harith 4. Uthman Ibn Hunayf Bil-Muhmala 5. Uthman Ibn Rabi’ah Ibn Ahban 6. Uthman Ibn Rabi’ah Al-Thaqafi 7. Uthman Ibn Sa’id Ibn Ahmar 8. Uthman Ibn Shammas Ibn Al-Rashid 9. Uthman Ibn Talha Abu Talha 10. Uthman Abul-As 11. Uthman Ibn Amer Ibn Amr 12. Uthman Ibn Amer Ibn Mu’tab 13. Uthman Ibn Abd Ghanam 14. Uthman Ibn Ubaydullah Ibn Uthman 15. Uthman Ibn Uthman Ibn Al-Rashid 16. Uthman Ibn Uthman Al-Thaqafi 17. Uthman Ibn Amr Rifa’ah 18. Uthman Ibn Amr Al-Ansari 19. Uthman Ibn Amr Ibn Al-Jomooh 20. Uthman Ibn Qays Ibn Abul-As 21. Uthman Ibn Madh’oen 22. Uthman Ibn Ma’adh Ibn Uthman 23. Uthman Ibn Nawfal Za’m 24. Uthman Ibn Wahab Al-Makhzoomi 25. Uthman Al-Juhani 26. Uthman Ibn Affan.

 

Al-Asqalani Al-Shafi’ie (Overleed in 852 Hijri), Al-Isabah Fi Tamyiez as-Sahaba, V. 4, P. 447-463, Onderzoeker: Ali Muhammad Al-Bajawi, Uitgever: Dar Al-Jiel – Beiroet, 1e druk, 1412 – 1992.

 

Verdere uitleg en antwoorden:

 

1. Alleen de namen van Allah SWT zijn exclusief en beperkt to Allah SWT en verboden om voor anderen gebruikt te worden, maar voor alle andere namen bestaat deze beperking niet. Het is veel voorkomend dat 1 naam voor meerdere personen gebruikt wordt. En dit is iets heel gewoons tussen alle landen en volkeren. De bijnaam en namen zoals Abubakr, Umar en Uthman waren hele normale namen in die tijdperk die door veel mensen gebruikt werden, waaronder vele metgezellen en sahaba van de heilige Profeet(S) en de heilige Imam’s(A).

 

Voorbeelden: Abubakr Hadhrami, Abubakr Ibn Abu Sammak, Abubakr Ayyash en Abubakr Ibn Muhammad, waren metgezellen en sahaba van Imam al-Baqer(A) en Imam al-Sadeq(A).

 

Umar Ibn Abdullah Thaqafi, Umar Ibn Qays en Umar Ibn Mu’ammar waren sahaba van Imam al-Baqer(A).

 

Umar Ibn Aban, Umar Ibn Aban Kalbi, Umar Ibn Abu Hafs, Umar Ibn Abu Shu’ba, Umar Ibn Azinah, Umar Ibn Bara’, Umar Ibn Hafs, Umar Ibn Handhalah en Umar Ibn Salamah etc. waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

 

Uthman A’ma Basri, Uthman Jabalah en Uthman Ibn Ziad waren sahaba van Imam al-Baqer(A). Uthman Isbahani, Uthman Ibn Yazid en Uthman Nawa waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

 

2. Er bestaat geen enkele twijfel dat de Shia moslims Yazid Ibn Mu’awiyah lanatollah alayh om zijn misdaden en ongeloof haten en verafschuwen. Maar toch zien we dat er onder de Shia en sahaba van de Imam’s(A) mensen waren die zelfs Yazid heetten.

 

Bijvoorbeeld: Yazid Ibn Hatam de metgezel van Imam al-Sajjad(A).

 

Yazid Ibn Abdulmalek, Yazid Sane’ en Yazid Kanasi waren sahaba van Imam al-Baqer(A).

 

Yazid Al-She’r, Yazid Ibn Khalifah, Yazid Ibn Khalil, Yazid Ibn Umar Ibn Talha, Yazid Ibn Farqad en Yazid Mawla Hakam waren sahaba van Imam al-Sadeq(A).

 

Een van de sahaba van Imam al-Sadeq(A) heette zelfs ‘’Shemr Ibn Yazid’’!

 

Al-Ardabili Al-Gharawi, Muhammad Ibn Ali (Overleed in 1101 Hijri), Jame’ Al-Ruwat wa Izahat Al-Ishtibahat Anit-Tariq wal-Isnad, V. 1, P. 402, Uitgever: Maktab al-Muhammadi.

 

Waren deze personen zo genoemd omdat de Imam’s(A) en de Shia van Yazid Ibn Mu’awiyah lanatollah alayh houden?!

 

Kunnen deze benoemingen als een bewijs voor de liefde van de Imam’s(A) en de Shia voor Yazid lanatollah alayh gezien worden?!

 

3. Ouders gaven hun kinderen die namen niet omdat zij een specifieke persoon lief hadden, anders zouden alle Moslims hun kinderen de naam van de heilige Profeet(S) geven en zou iedereen dus Muhammad heten!

 

Als dit wel het geval was, waarom had Umar Ibn Khattab dan een bevel uitgevaardigd aan alle Islamitische landen dat niemand zijn kind naar de heilige Profeet(S) mag benoemen?!

 

Ibn Battal en Ibn Hajar in hun sharh en uitleg aan Sahih Al-Bukhari, zeggen:

 

Umar schreef in een brief naar de mensen van Koefa, dat niemand naar de naam van de Profeet(S) benoemd mag worden.

 

Ibn Battal Al-Bakri Al-Qurtubi, Abul-Hassan Ali Ibn Khalf Ibn Abdulmalek (Overleed in 449 Hijri), Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 9, P. 344, Onderzoeker: Abu Na’im Yaser Ibn Ibrahim, Uitgever: Maktabat Al-Roshd, Saoedie Arabie, Riyadh, 2e druk, 1423 Hijri, 2003.

 

Al-Asqalani Al-Shafi’ie, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajr Abulfadhl (Overleed in 852 Hijri), Fath al-Bari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 10, P. 572, Onderzoeker: Muhib ad-Dien Al-Khatieb, Uitgever: Dar al-Ma’rifah, Beiroet.

 

‘Ayni schrijft in Umdat Al-Qari ook over deze kwestie:

وكان عمر كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 

Al-Ayni, Badr ad-Dien Mahmoed Ibn Ahmad (Overleden in 855 Hijri), Umdat Al-Qari fi Sharh Sahih Al-Bukhari, V. 15, P. 39, Uitgever: Dar Ihya’ Turath Al-Arabi, Beiroet.

 

4. Een van de sahaba heette Umar Ibn Abu Salamah Qarashi die tevens ook een stiefzoon van de heilige Profeet(S) via Umm Salamaha(RA) was. Is het niet mogelijk dat Amir Al-Mu’minien Imam Ali(A) zijn zoon naar deze stiefzoon van de heilige Profeet(S) heeft benoemd omdat de Imam(A) de zoon van Umm Al-Mu’minien Umm Salamah(RA) een goed persoon vond?

 

5. Volgens Al-Sheikh Al-Moefid(RA) heette een van de zonen van Imam Hassan Al-Moejtaba(A) ‘’Amr’’. Kan er iemand beweren dat deze benoeming omwille van Amr Ibn Abd Wud of Amr Ibn Hisham (Abu Jahl) was?!

 

Al-Sheikh Al-Moefid, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Al-Nu’man Ibn Al-Mu’allim Abi Abdillah Al-Akbari Al-Baghdadi (Overleed in 413 Hijri), Al-Irshad fi Ma’rifat Hujajullah alal-Ibad, V. 2, P. 20,

 

6. Volgens Umar Ibn Khattab in Sahih Muslim was de mening van Imam Ali(A) over Abubakr en Umar als volgt: Dat zij leugenaarszondaarsbedriegers en verraders zijn! Umar zegt dit zelf tegen de Imam(A) en Ibn Abbas:

فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِىُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّىَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِىُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَوَلِىُّ أَبِى بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِى كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

 

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ

وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 

Na het overlijden van de Profeet(S), zei Abubakr: Ik ben de opvolger van de Profeet(S), jullie twee (Abbas en Ali) kwamen, en jij O Abbas vroeg naar de erfenis van jou neef, en jij O Ali vroeg naar de erfenis van jou vrouw. Abubakr zei: De Profeet(S) heeft gezegd: Wij laten geen erfenis achter, alles wat achter blijft is Sadaqah. En jullie beschouwden hem (Abubakr) als een leugenaar, zondaar, bedrieger en verrader. Terwijl Allah SWT weet dat Abubakr oprecht, vroom en volger van de waarheid was. Na Abubakr werd ik de opvolger van de Profeet(S) en Abubakr, en jullie twee beschouwden ook mij als een leugenaar, zondaar, bedrieger en verrader.

 

Al-Naysaboeri, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abul-Husayn Al-Qushayri (Overleed in 261 Hijri), Sahih Muslim, V. 3, P. 1378, Hadieth nr. 1757, Kitab Al-Jihad wal-Siyar, Bab Hukm Al-Fay’, Onderzoeker: Muhammad Fo’ad Abdul-Baqie, Uitgever: Dar Ihya’ Turath Al-Arabi, Beiroet.

 

En in de overlevering van Sahih Al-Bukhari beschouwde Imam Ali(A) Abubakr als een Tiran:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَصِيبًا.

 

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

 

Al-Bukhari Al-Ju’fi, Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah (Overleed in 256 Hijri), Sahih Al-Bukhari, V. 4, P. 1549, Hadieth nr. 3998, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwat Khaybar, Onderzoeker: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha, Uitgever: Dar Ibn Kathir, Al-Yamama, Beiroet, 3e druk, 1407 Hijri – 1987.

 

En in een andere overlevering hebben Abubakr en Umar zelf toegegeven dat Imam Ali(A) zelfs het gezicht van Umar niet eens wilde zien:

فَأَرْسَلَ إلى أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

 

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

 

Al-Bukhari Al-Ju’fi, Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah (Overleed in 256 Hijri), Sahih Al-Bukhari, V. 4, P. 1549, Hadieth nr. 3998, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwat Khaybar, Onderzoeker: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha, Uitgever: Dar Ibn Kathir, Al-Yamama, Beiroet, 3e druk, 1407 Hijri – 1987.

 

Gezien al deze harde kritiek van Imam Ali(A) tegen de ‘’Khulafa’’, is het mogelijk om te beweren dat de Imam(A) zijn kinderen naar die personen heeft benoemd?!

 

7. De soennis beweren dat deze namen een bewijs is voor het bestaan van een goede relatie tussen Ahlalbait(A) en de ‘’Khulafa’’. Als dit werkelijk het geval is, waarom hebben de ‘’Kulafa’’ dan niet hun kinderen Hassan en Husayn genoemd?! Is vriendschap alleen maar van een kant?!

 

Conclusie:

Dat 3 zonen van Imam Ali(A) de zelfde namen hebben als de ‘’Khulafa’’ heeft helemaals niets te maken met het bestaan van een goede relatie tussen Ahlalbait(A) en de ‘’Khulafa’’, en deze kwestie kan dus ook niet gebruikt worden om de Martelaarschap van Al-Sayyeda Fatima Al-Zahra(A) te ontkennen.

 

Waliy Al-Asr(A) Instituut

www.valiasr-aj.com

Vertaald door PureIslam.NL

Hadith van Imam al-Jawad (a) over Al-Sayyeda Al-Zahra (a) | Arabic – Farsi – English – Dutch

 

 

عن زكريا بن آدم قال: إنّي لعند الرضا صلوات الله عليه إذ جيء بأبي جعفر{الجواد} صلوات الله عليه, وسنّه أقلّ من أربع (سنين), فضرب بيده إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء وهو يفكّر. فقال له الرضا صلوات الله عليه: بنفسي أنت لم طال فكرك؟ فقال: فيما صنع بأمّي فاطمة، أما والله لأخرجنّهما (يعني الأول والثاني) ثم لأحرقنّهما ثم لأذرينّهما ثمّ لأنسفنّهما في اليمّ نسفاً، فاستدناه وقبّل ما بين عينيه ثمّ قال: أنت لها ـ يعني: الإمامة ـ .

 

دلائل الامامة : 212 ، عنه البحار 50:59 ، ضمن حديث 34 ، ومستدرك العوالم 23:78 ، ح 22

 

از زکریا بن آدم روایت شده که من نزد حضرت رضا (ع) بودم و جوادالائمه (ع) را که سنش از چهارسال کمتر بود آوردند او دست خویش بر زمین زد و سر به سوی آسمان برداشت و مدتی طولانی فکر کرد ، حضرت رضا (ع) فرمود جانم قربانت چرا فکر کردن تو به طول انجامید ( و در چه موضوعی فکر میکنی ؟! ) گفت فکر میکنم در ستمهائی که به مادرم فاطمه علیها سلام شد ولی سوگند به خدا که آن دو تن را از قبر بیرون میکشم و جسدشان را می سوزانم و خاکسترشانرا بر باد داده و به دریا پراکنده میکنم ، حضرت رضا (ع) او را نزدیک خود بُرد و میان دیدگانش را بوسید و فرمود پدر و مادرم فدای تو باد ، تو شایسته این مقام یعنی امامت هستی

  

Narrated from Zakaria ibn Adam who said: I was with Imam al-Redha (a) and they brought Imam al-Jawad (a) who was less then Four years old, he hit his hand on the ground and raised his head towards the sky and went in the state of thinking. So Imam al-Redha (a) said may my soul be sacrificed for you, why are you thinking so long? He said I’m thinking about what happend to my mother Fatima (a). But by Allah I will take out those TWO from their graves and burn their corpses and scatter their Ashes and spread it into the sea! Imam al-Redha (a) kissed between his two eyes and said: May my father and mother be sacrificed for you, you deserve this position i.e. Imamah!

 

Overlevert van Zakaria ibn Adam die zei: Ik was bij Imam al-Redha (a) en ze brachten Imam al-Jawad (a) die in der tijd minder dan vier jaar oud was, hij sloeg zijn hand tegen de grond en deed zijn hoofd omhoog en ging in een staat van denken. Dus Imam al-Redha (a) zei moge mijn ziel voor jou geofferd worden, waarom denk je zo lang? Hij zei ik ben aan het denken over wat er met mijn moeder Fatima (a) was gebeurd. Maar bij Allah ik zal die TWEE uit hun graven halen en hun lijken verbranden en hun As verstrooien en in de zee verspreiden! Imam al-Redha (a) kuste hem tussen zijn ogen en zei: Moge mijn vader en moeder voor jou geofferd worden, jij verdient deze positie d.w.z Imamah!

Categorieën:Ahlalbait (A)

Allah en Tawhied volgens de Wahhabi sekte

 

Allah en Tawhied volgens de Wahhabi sekte

 

 

Sayyed Mahmoud Azimie

Vertaald door PureIslam.NL

 

Over dit artikel: Al jaren lang claimen de tegenstanders van de Shi’ah dat zij de vaandeldragers van tawhied zijn en beschuldigen de Shi’ah van valse geloof over Allah(SWT), terwijl zij hun geloof van de Torah en de Joodse cultuur hebben en daar door in de Tajsim geloven en de Shi’ah daarin tegen hebben de Tanzih van Allah(SWT) van de heilige Ahlalbait(A) geleerd en geloven in geen enkele vorm van Tashbih en Tajsim of Naqs over Allah(SWT).

 

Allah(SWT) zegt in vers 92 van Surat Al Anbiya’: Voorwaar, dit is uw gemeenschap: één gemeenschap; en Ik ben uw Heer, aanbidt Mij derhalve.

 

Een van de grote zegeningen voor ons Moslims is dat onze God, Een is. En onze heilige Profeet(S) het laatste en de beste boodschapper van Allah(SWT) is. En dat ons geloof in de eenheid van God superieur is vergeleken met andere religies, en dat onze gemeenschap een Oemmah vormt. De eenheid tussen de Moslims is een verplichting volgens de Koran en de Soennah en het is de ware leus van Islam, hiervoor zijn wij voorstanders voor de noodzaak van de eenheid van de Moslim gemeenschap, en zullen met volle kracht alles dat nodig is doen om dit te verwezenlijken. Vooral in dezer tijden dat de Koeffar bereid zijn alles te doen om de Islam te vernietigen.

 

Maar met alle ongenoegen werd er in sommige Islamitische landen een kleine sekte op een verdachte manier geboren en bereidde zich steeds verder uit. En begonnen zo hun campagne tegen de Shi’ah en de andere moslim stromingen, met andere woorden tegen de meerderheid van de Moslims. Zij verklaarden hen allemaal ongelovig en polytheisten. En vervolgens verklaarden zij zich zelf de vaandeldragers van Islam en Tawhied! Terwijl zij aan de criteria van een echte Muwahhid niet voldoen hebben ze daarnast ook nog is de positie van Allah(SWT) op een afschuwelijke manier naar beneden gehaald.

 

Om deze reden zij wij genoodzaakt om voor het ophelderen van de gedachten van mede Moslims een beetje openhartig te praten, om zo de Wahhabi sekte en hun ideologie te verwerpen zodat iedereen over de geloof die zij over Allah(SWT) hebben, geinformeerd zullen worden en op deze manier de Islamitische gemeenschap over de complotten en bedrog van dit kleine sekte die maar een minderheid vormt, betere inzicht zullen krijgen. Misschien dat hierdoor sommigen van hen die zijn misleidt stoppen met het Takfier van Moslims en de waarheid accepteren, en dat zij ophouden met verdeeldheid veroozaken en beledigen van Moslims vanwege hun correcte en authentieke geloof over Allah(SWT).

 

Elk moslim geleerde is verplicht om in opstand te komen tegen misleidingen en Bid’as en om met volle kracht tegenover Ahlul Bid’a op te staan en de juiste Islamitische ideologie te verdedigen ‘’wanneer Bid’as uitkomen, moet een geleerde zijn kennis uiten anders is Allah’s vloek op hem’’.

 

Wat u in deze artikel leest is slechts als een druppel uit een oceaan uit de boeken van hun geleerden zoals Ibn Taymieya, Bin Baz en Albanie. Degenen die op zoek zijn naar de waarheid kunnen zelf ook die boeken lezen om zo de oprechtheid van onze beweringen te herbevestigen.

 

De God van Wahhabis; Lichamelijke materie, Dragers van Allah’s ARSH, dieren.

Taqi al Dien Ibn Taymieya was een van de grote Hanbali geleerden in Sham en had kennis over verschillende wetenschappen maar hij was een beetje verstandelijk gehandicapt… Op een vrijdag in damascus was ik aanwezig in zijn majlis, hij zat op een mimbar en advieseerde de mensen. Een van zijn gezegdes was dit: Allah daalt naar beneden van de hemel zoals ik van de mimbar naar beneden daal! Daarna kwam hij een paar trappen naar beneden! Een Maliki geleerde genaamd Ibn al Zahra protesteerde tegen hem en verwierp zijn claim, maar de mensen vielen hem aan en sloegen hem zo hard dat zijn tulpband op de grond viel. – Ibn Batoeta fi Rihlatehi, P 90. Ibn Batoeta was een Soenni geleerde en zijn boek wordt gewaardeerd door de Soennis. Ook ander soenni geleerden zoals Ibn Hajar in Al Durar al Kaminah hebben het zelfde verhaald overgelevert… overlevering van Kashf al Irtiyab, P 380.

 

 

Mujassima zijn de Mushabbaha die denken dat Allah(SWT) een lichaam en gezicht heeft. En de meeste van hen geloven dat God als een man op een hele grote stoel zit. De dingen die zij in hun boeken over aqieda en tawhied hebben gezegd is het bewijs hiervoor. Het boek Al Soennah van de zoon van Imam Ahmad ibn Hanbal is een van de beste en heldere bewijzen. Maar sommigen met onnodige discussies accepteren dit niet, maar zij liegen omdat hun boeken, spreuken en geheime kwesties die zij in het geheim tegen hun volgelingen gezegd hebben is  het bewijs en argument voor de oprechtheid van onze claim, en de verwerping van wat zij zeggen. Een van de meeste heldere argumenten is dat zij erin geloven dat God zoals andere schepselen lichaam, hand, voet, vinger, oog, en een plaats heeft en dat hij zit en opstaat!. – Sharh aqieda Tahawieya van Saqqaf, P 358.

 

De God van Wahhabis lijkt op een mens

Vraag aan Bin Baz: In een hadieth van de Profeet(S) staat dat noem niemands gezicht lelijk omdat Allah de mens in zijn eigen vorm heeft geschapen. Antwoord van Bin Baz: Het is bewezen dat dit hadieth van de Profeet(S) is: Wie je ook slaat, pas op zijn gezicht omdat Allah adam in zijn eigen vorm heeft geschapen. In een andere overlevering staat: Allah heeft de mens in de vorm van ‘’Rahman’’ geschapen. – Fatawa van Bin Baz, V 4, P 226.

 

Volgens de Shi’ah is het verhaal rondom dit hadieth als volgt: De profeet(S) zag twee mensen ruzie maken en waren ook elkaar aan het uitschelden, een van hen zei tegen de ander: Moge Allah jou lelijke gezicht vervloeken. De profeet(S) zei tegen hem: Zeg niet dat zijn gezicht lelijk is omdat Allah de gezicht van Adam net als hem heeft geschapen (met andere woorden schelden tegen zijn gezicht is net als het schelden tegen het gezicht van Adam). Veel van de Soenni geleerden denken hierover hetzelfde als wij Shi’ah en hebben de overlevering op deze manier geinterpreteert en het lijkt erop dat zij deze uitleg van Ahlalbait(A) hebben gepakt.

 

Wordt vervolgd..

De martelaarschap van Sayyeda Fatima(A) en Sayyedna Mohsin Ibn Ali(A)

Jihad Al Nafs of De strijd tegen het zelf; De Grotere Jihad!‏‏

Categorieën:Akhlaq/Ethiek